PlugBox

PlugBox stacje ładowania samochodów

Regulamin aplikacji Communev

 

Regulamin dotyczący mobilnej aplikacji oraz systemu Communev.

1. Regulamin określa warunki korzystania z aplikacji Communev w zakresie zarządzania stacjami ładowania oraz flotą pojazdów elektrycznych,  realizowania dostawy usług ładowania, realizacji obowiązków operatora publicznych stacji ładowania, dostawcy usługi ładowania oraz obsługi  transakcji płatniczych za usługę ładowania.

I. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i nazwy mają następujące znaczenie:

1. Communev – oprogramowanie służące do zarządzania stacjami ładowania oraz flotą pojazdów elektrycznych, 
realizowania dostawy usług ładowania (DUŁ/eMSP), realizacji obowiązków operatora
publicznych stacji ładowania (CPO) oraz obsługi  transakcji płatniczych za
usługę ładowania.

2. Sklep w aplikacji – część aplikacji która umożliwia zakup produktów oferowanych przez Plugbox Europe Sp. z o.o. oraz partnerów, a także wypłatę środków z Konta Użytkownika na konto bankowe (Wymiana Monet na PLN).

3. Konto użytkownika – unikalne konto które służy obsługi Communev oraz do ładowania pojazdu elektrycznego

4. Konto administracyjne – unikalne konto które służy do monitoringu i zarządzania stacjami ładowania oraz flotą pojazdów użytkownika.

5. Podmiot odpowiedzialny Plugbox Europe Sp. z o.o., ul. J.H.Dąbrowskiego 77a, 60-529 Poznań

6. Sklep – internetowy sklep, służący w szczególności do dystrybucji oprogramowania przeznaczonego do korzystania na Urządzeniach Mobilnych wyposażonych w system operacyjny Android lub iOS (w tym sklep Google Play oraz sklep AppStore).

7. Spółka Apple – spółka Apple Inc. z siedzibą w Cupertino, Kalifornia, USA lub inna spółka powiązana ze spółką Apple Inc, (w tym od niej zależna), będąca operatorem Sklepu AppStore.

8. Spółka Google – spółka Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, USA, lub inna spółka powiązana ze spółką Google Inc. (w tym od niej zależna), będąca operatorem Sklepu Google Play.

9. Stacje ładowania – stacje  będące w sieci Plugbox, klientów lub partnerów służące do ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych

10. Urządzenie Mobilne – urządzenie pozwalające na korzystanie z Aplikacji i z nią kompatybilne, w szczególności współczesny telefon komórkowy.

11. Monety – środek rozliczeniowy za towary i usługi które można nabyć poprzez Communev.

12. Użytkownik – osoba lub podmiot korzystający z Communev.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Plugbox Europe udostępnia Aplikację Communev do korzystania bez dodatkowych opłat z tego tytułu, zgodnie z Regulaminem, w szczególności za pośrednictwem danego Sklepu oraz zgodnie z odrębnymi regulacjami tego Sklepu udostępnianymi przez jego operatora.

2. Zainstalowanie Aplikacji na urządzeniu mobilnym jest równoznaczne z zawarciem umowy i akceptacją regulaminu

3. Plugbox udostępnia Regulamin przed zawarciem umowy dotyczącej aplikacji Communev

4. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania postanowień Regulaminu.

5. Plugbox Europe gwarantuje, iż podawane przez Aplikacje dane będą zgodne ze stanem faktycznym i nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.

6. Communev jest systemem który umożliwia płatności kartą. Za bezpieczeństwo obsługi płatności odpowiedzialny jest Partner (firma Stripe).

7. W ramach korzystania z aplikacji Communev, można nabywać odpłatnie produkty lub usługi, w szczególności odpłatnie ładować akumulatory pojazdu elektrycznego.

III. KORZYSTANIE Z APLIKACJI

1. W celu zainstalowania Aplikacji Communev na Urządzeniu Mobilnym należy pobrać Aplikację  ze Sklepu . Pobieranie Aplikacji może wymagać skorzystania z przeglądarki internetowej lub Aplikacji Sklepu.

2. Procedura uzyskania dostępu do Aplikacji obejmuje złożenie wymaganych oświadczeń oraz podanie i zarejestrowanie wymaganych danych, zgodnie ze wskazówkami

wyświetlanymi na ekranie Urządzenia Mobilnego.

3. Aplikacja Communev umożliwia korzystanie z następujących funkcjonalności:

a) rejestracja użytkownika

b) zasilenie konta poprzez kratę kredytową i wymianę środków na Monety (I.11).

c) rezerwacje stacji ładowania

d) płatność za usługę ładowania oraz parking

e) zakupy w sklepie aplikacji

f) generowanie przychodu za udostępnioną stację ładowania

g) wypłatę środków za ładowanie na udostępnionej przez użytkownika stacji ładowania. Wypłata środków następuje poprzez użycie odpowiedniej funkcji w Sklepie aplikacji. Środki zostaną przekazane na wskazane konto bankowe w ciągu 4 dni roboczych.

h) Usunięcie Konta Użytkownika.

4. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych, w szczególności dotyczących rozliczeń, takich jak adres, NIP, oraz numer konta bankowego. Użytkownik podaje te dane na własną odpowiedzialność.

IV. ZASADY UDZIELENIA LICENCJI

1. Z chwilą zainstalowania/zawarcia umowy dotyczącej mobilnej Aplikacji Plugbox Europe udziela Użytkownikowi  licencji na korzystanie z Aplikacji. Licencja ma charakter

niewyłączny, nieprzenoszalny i nieograniczony terytorialnie. Licencja na korzystanie z Aplikacji udzielana jest bez dodatkowych opłat z tytułu jej udzielenia.

2. Licencja udzielana jest na okres obowiązywania umowy

3. Licencja umożliwia korzystanie z Aplikacji  w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego (zgodnego z Regulaminem) korzystania z Aplikacji.

4. Licencja upoważnia do korzystania z Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym, bez prawa do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:

a. wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) Urządzenia Mobilnego,

b. utrwalenie w pamięci Urządzenia Mobilnego oraz wyświetlanie w tym Urządzeniu Mobilnym,

c. tymczasowe zwielokrotnienie w pamięci Urządzenia Mobilnego, niezbędne do korzystania z Aplikacji,

d. przystosowanie Aplikacji niezbędne do korzystania z niej za pośrednictwem Urządzenia Mobilnego (konfiguracja).

5. Zabronione są jakiekolwiek działania związane z:

a) badaniem i testowaniem funkcjonowania Aplikacji w celu poznania jej idei i zasad funkcjonowania,

b) samodzielną modyfikacją programistyczną Aplikacji,

c) wyodrębnieniem części składowych Aplikacji, a także jakimkolwiek ich modyfikowaniem, dekompilacją i dezasemblacją oraz ich użytkowaniem lub używaniem w

oderwaniu od Aplikacji Communev,

d) uzyskiwaniem informacji, w sposób inny niż od Plugbox Europe, o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania Aplikacji,

e) publikowaniem Aplikacji,

f) innym niż publikowanie udostępnianiem Aplikacji osobom trzecim, w tym wynajmowaniem, wydzierżawianiem, użyczaniem lub przekazywaniem, w szczególności w celu

skopiowania Aplikacji,

g) korzystaniem z Aplikacji niezgodnie z Regulaminem, w tym wskutek podjęcia działań zakazanych Regulaminem lub obowiązującym prawem.

7. Naruszenie przez Użytkownika zasad licencji uprawnia Plugbox do rozwiązania umowy dotyczącej Aplikacji ze skutkiem natychmiastowym.

V. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Niezbędne wymagania techniczne, umożliwiające korzystanie z Aplikacji obejmują:

a) wykorzystanie aktualnej (w tym niewymagającej aktualizacji lub zainstalowanej na Urządzeniu Mobilnym) wersji Aplikacji Sklepu, umożliwiającej korzystanie z danego Sklepu, Google lub Apple.

b) Urządzenie Mobilne kompatybilne z Aplikacją poprawnie skonfigurowane, znajdujące się w zasięgu sieci telekomunikacyjnej i wyposażone w jeden z niżej wskazanych

systemów operacyjnych: 

Android wersja 4.0 i nowsze,

iOS wersja 6 i nowsze,

2. System umożliwiający lokalizowanie Urządzenia Mobilnego za pośrednictwem którego ma miejsce

korzystanie z Aplikacji, oraz usługa transmisji danych z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej umożliwiająca korzystanie z niektórych funkcji Aplikacji, nie są usługami świadczonymi przez Plugbox (w tym nie są elementem Aplikacji) i są dostarczane przez podmioty trzecie inne niż Plugbox.

3. Podmioty trzecie świadczące usługi transmisji danych oraz udostępniające system umożliwiający lokalizowanie Urządzenia Mobilnego mogą zbierać informacje dotyczące Urządzenia Mobilnego, w szczególności takie jak informacje techniczne o urządzeniu, systemie czy oprogramowaniu. Plugbox nie ma wpływu na zbieranie takich danych przez podmioty trzecie. Regulacje dotyczące zbierania takich danych określane są przez podmioty trzecie świadczące takie usługi.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI PLUGBOX

1. Autorskie prawa majątkowe do Aplikacji Communev, a także elementów Aplikacji oraz układu i kompozycji tych elementów, przysługują Plugbox Europe Sp. z o.o., za wyjątkiem oznaczeń partnerów.

3. Plugbox zobowiązuje się do wykorzystywania Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Plugbox dołoży starania służące zapobieganiu naruszenia indywidualnych zabezpieczeń wykorzystywanych podczas korzystania z Aplikacji, w szczególności jest zobowiązana do przechowywania Urządzeń Mobilnych, PIN-ów oraz haseł dostępu do Aplikacji z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym.

5. Plugbox Europe w ramach dostarczanego oprogramowania umożliwi użytkownikowi usunięcie konta, z zastrzeżeniem możliwości przechowywania danych operacyjnych w archiwum, przez rok od daty usunięcia.

6. Plugbox Europe spełnia wymagania w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych zgodnie z RODO. Użytkownicy podają swoje dane dobrowolnie, przy czym dane te mogą zostać wykorzystane do komunikacji niezbędnej dla utrzymania Communev a takze utrzymania i rozwoju sieci ładowania.

7. Rozliczenia oraz dokumenty księgowe. 

a) Plugbox Europe jako dostawca usługi ładowania wystawia właściwe dokumenty potwierdzające dostawę usługi ładowania.
b) W zależności od indywidualnych ustawień Użytkownika, faktury są wystawiane po każdej sesji ładowania lub zbiorczo za dany okres czasu, rachunki (paragony elektroniczne) wystawiane są po każdej sesji ładowania.
c) Faktury i rachunki pobiera się z panelu w menu aplikacji. Z uwagi na łatwość metody pobierania w.wym. dokumentów, uważa się je za właściwie dostarczone odbiorcy.
d) Na żądanie użytkownika, dokumenty w formie elektronicznej mogą być wysyłane na podany przy rejestracji adres email.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Plugbox nie ponosi odpowiedzialności za:

a) utratę przez Użytkownika danych lub szkody, w przypadku kiedy zdarzenia te wystąpiły w wyniku nieprawidłowego korzystania z Urządzenia Mobilnego bądź nieprawidłowego działania lub wad Urządzenia Mobilnego,

b) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostępu do Aplikacji, będące następstwem siły wyższej,

c) nieprawidłowe działanie transmisji danych w sieciach operatorów telekomunikacyjnych,

d) skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas procedury uzyskania dostępu do Aplikacji lub podczas korzystania z Aplikacji,

e) utratę przez Użytkownika danych lub szkody, w przypadku kiedy zdarzenia te wystąpiły w wyniku korzystania z Aplikacji w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

f) skutki niepoprawnego działania Aplikacji wynikającego z zainstalowania lub skonfigurowania Aplikacji niezgodnie ze wskazówkami lub będącego następstwem niezainstalowania wymaganych aktualizacji,

g) utratę przez Użytkownika danych lub szkody, w przypadku kiedy zdarzenia te wystąpiły w wyniku niemożności dokonywania lub dokonania Transakcji, chyba że do niemożności tej doszło z winy umyślnej Plugbox.

Scroll to Top