PlugBox

Regulamin aplikacji Communev

REGULAMIN APLIKACJI COMUNEV

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 

Użyte
wyrażenia oznaczają:

1)    Aplikacja

oprogramowanie na telefon komórkowy lub inne urządzenie mobilne, konieczne do
korzystania z Usług, dostarczane przez Usługodawcę;

2)    Regulamin

niniejszy dokument, udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie przed
i w trakcie korzystania z Usługi, w tym również na stronie
internetowej https://plugbox.eu/;

3)    Usługodawca
PlugBox Europe spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
(60-529) przy ul. J.H. Dąbrowskiego 77, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000800052, posiadająca numer NIP 7811999656, przy
czym zmiana formy prawnej, firmy, siedziby, adresu sądu lub wydziału nie
stanowi zmiany Regulaminu, ale jest notyfikowana Użytkownikowi na stronie
https://plugbox.eu/, w Aplikacji lub poprzez wysłanie komunikacji pocztą
elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie rejestracji;

4)    Użytkownik

osoba fizyczna, która zgodnie z wolą Klienta ma mieć dostęp do Konta;

5)    Klient
strona umowy zawartej z Usługodawcą na korzystanie z danej usługi oferowanej
przez Usługodawcę, w związku z którą Usługodawca umożliwia Klientowi dostęp do
Konta, przy czym:

a)    status
Klienta może mieć osoba prawna, jednostka organizacyjna, której ustawa nadaje
zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków, a także osoba fizyczna:

        
będąca konsumentem w rozumieniu art. 221
Kodeksu cywilnego, albo

        
która zawiera Umowę z Usługodawcą w celu
bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

b)     Klient ma prawo korzystać z Konta
samodzielnie, o ile jest osobą fizyczną, albo za pomocą konkretnej osoby
fizycznej, będącej Użytkownikiem;

6)    Konto
prowadzona przez Usługodawcę, dostępna dla Użytkownika po dokonaniu Logowania,
wyodrębniona przestrzeń sieciowa przeznaczona do wykonywania przez Klienta i
Użytkownika różnych czynności związanych z korzystaniem z Usług, służąca
Użytkownikowi w szczególności do:

a)    zasilenie
Portfela;

b)    rezerwacji
Stacji Ładowania;

c)     płatności
za usługę Ładowania oraz parking na Stacji Ładowania;

d)    zakupów
w Sklepie;

e)    przeglądania
historii ładowania;

f)      generowania
informacji o wysokości przychodu za udostępnioną Stację Ładowania;

g)    wypłaty
środków za Ładowanie na udostępnionej przez użytkownika Stacji Ładowania, za
pomocą odpowiedniej funkcji w Sklepie;

h)    zgłaszania
zapotrzebowania na wystawienie przez Usługodawcę faktury VAT dokumentującej
dostawę usług lub produktów zakupionych w Sklepie.

7)    Konto
administracyjne
– prowadzona przez Usługodawcę, dostępne dla
Użytkownika po dokonaniu Logowania, wyodrębniona przestrzeń sieciowa
przeznaczona do monitorowania i zarządzania Stacjami Ładowania oraz flotą
będących w posiadaniu Klienta pojazdów elektrycznych lub pojazdów hybrydowych w
rozumieniu przepisów u.e.p.a.;

8)    Sklep
funkcjonalność Konta,
która
umożliwia zakup usług lub produktów oferowanych przez Usługodawców oraz
partnerów;

9)    Stacja
Ładowania / Punkt Ładowania
– urządzenie umożliwiające z użyciem
Aplikacji ładowanie pojedynczego pojazdu elektrycznego i pojazdu hybrydowego w
rozumieniu przepisów u.e.p.a. oraz miejsce w którym ładuje się akumulator służący
do napędu tego pojazdu, przy czym aktualna lista lokalizacji Stacji ładowania
dostępna jest w mapie aplikacji.

10)  Ładowanie

pobór energii elektrycznej przez:

a)    pojazd
elektryczny lub pojazd hybrydowy w rozumieniu przepisów u.e.p.a.;

b)    niebędący
pojazdem elektrycznym pojazd silnikowy, motorower, rower lub wózek rowerowy, w
rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

– na potrzeby napędu tego
pojazdu;

11)  Umowa
umowa zawarta przez Usługodawcę z Klientem, której przedmiotem jest świadczenie
Usług na zasadach opisanych w Regulaminie;

12)  Strony

Usługodawcę i Klienta;

13)  Usługa
(w
liczbie mnogiej: Usługi) – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę
na rzecz Klienta drogą elektroniczną związane z udostępnieniem Konta i
korzystaniem z niego, a także udostępnieniem funkcjonalności, o których mowa w
pkt 6) lub 7), na zasadach i w zakresie opisanym w Regulaminie, świadczone
przez Usługodawcę drogą elektroniczną w rozumieniu u.ś.u.d.e;

14)  Logowanie
funkcjonalność umożliwiająca autoryzację Użytkowników w zakresie Usług za
pomocą loginu i hasła, zgodnie z Regulaminem i innymi instrukcjami lub opisami
technicznymi udostępnianymi Użytkownikowi przez Usługodawcę za pomocą
Aplikacji;

15)  dane
osobowe
– dane osobowe w rozumieniu przepisów o ochronie danych
osobowych;

16)  Umowa
zawarta na odległość
– Umowa zawarta w trybie określonym w art. 2
pkt 1 ustawy o prawach konsumenta, tj. zawarta z Użytkownikiem będącym
konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez
jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub
większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia
Umowy włącznie;

17)  Umowa
zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa
– Umowa zawarta w trybie
określonym w art. 2 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta, tj. zawarta z
Użytkownikiem będącym konsumentem:

a)    przy
jednoczesnej fizycznej obecności Stron w miejscu, które nie jest lokalem
przedsiębiorstwa Usługodawcy;

b)    w
wyniku przyjęcia oferty złożonej przez Usługodawcę w okolicznościach, o których
mowa w lit. a powyżej,

c)     w
lokalu przedsiębiorstwa Usługodawcy lub za pomocą środków porozumiewania się na
odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z
Użytkownikiem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy,
przy jednoczesnej fizycznej obecności Stron,

18)   lokal
przedsiębiorstwa
– lokal przedsiębiorstwa w znaczeniu przyjętym
w art. 2 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, tj. miejsce prowadzenia
działalności będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w którym
przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe, albo miejsce prowadzenia
działalności będące rzeczą ruchomą, w którym przedsiębiorca prowadzi
działalność zwyczajowo albo na stałe;

19)   przepisy
o ochronie danych osobowych
– aktualnie bezwzględnie obowiązujące w
dacie zawarcia lub wykonywania Umowy przepisy RODO i przepisy o ochronie danych
osobowych, obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przepisy
UODO;

20)   RODO
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

21)  Portfel

funkcjonalność Konta, w której przechowywana jest informacja o wartości środków
dostępnych dla celów dokonania płatności za Usługę Ładowanie lub zakup
produktów oferowanych w Sklepie przez Usługodawcę, a także możliwe jest
zarządzanie i kontrolowanie operacji finansowych wykonywanych w Aplikacji,
związanych z wpłatą lub wypłatą środków;

22)  Operator
Płatności
– podmiot, który umożliwia dokonanie płatności stanowiącej
zlecenie płatnicze, które Użytkownik może złożyć po akceptacji regulaminu
Operatora Płatności;

23)  Rachunek
Bankowy Klienta
– oznacza rachunek bankowy należący do Klienta
i przypisany do Konta lub Konta Administracyjnego prowadzony przez bank
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie umowy rachunku bankowego
zawartej z posiadaczem rachunku;

24)   UODO
ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

25)   Prawo
autorskie
– ustawa ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych;

26)   k.c
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;

27)   ustawa
o prawach konsumenta
– ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta;

28)   u.e.p.a.
ustawę z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach
alternatywnych;

29)   u.ś.u.d.e.

ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

30)   Urządzenie
Mobilne
– urządzenie pozwalające na korzystanie z Aplikacji i z
nią kompatybilne, w szczególności współczesny telefon komórkowy
.

§ 2.

1.     Regulamin
stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu u.ś.u.d.e.
i określa w szczególności:

1)    prawa
i obowiązki Stron związane z korzystaniem z Usługi,

2)    zasady
odpowiedzialności Usługodawcy względem Klienta i Użytkownika oraz zasady
przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z realizacją Usługi.

2.     Usługodawca
udostępnia Regulamin nieodpłatnie przed skorzystaniem z Usługi, a także w
trakcie korzystania z Usług, w sposób umożliwiający pobranie, utrwalenie i wydrukowanie
Regulamin.

3.     Przed
korzystaniem z Usługi Użytkownik oświadcza, w szczególności poprzez zaznaczenie
odpowiedniego pola w Aplikacji, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje w
całości jego postanowienia, w tym wyraża zgodę na korzystanie z Usług na
zasadach w nim określonych. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, choć jest
warunkiem skorzystania z Usługi.

4.     Użytkownik
zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili ich
zaakceptowania.

§ 3.

 Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z i
obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4.

1.     Umowa
na korzystanie z Usług jest zawierana z Klientem:

1)     który jest osobą fizyczną i spełnia
następujące warunki:

a)    posiada
pełną zdolność do czynności prawnych;

b)    posiada
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ale uzyskał zgodę przedstawiciela
ustawowego na jej zawarcie albo

c)      jest reprezentowany przez przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego, gdy nie posiada zdolności do czynności
prawnych lub pełnej zdolności do czynności prawnej;

2)    dokonał
rejestracji w celu uzyskania dostępu do Konta, stosownie do Regulaminu, podając
w celu autoryzacji co najmniej adres poczty elektronicznej i hasło;

3)    zaakceptował
Regulamin.

2.     W
przypadku spełnienia wymogów określonych w ust. 1, z datą złożenia Usługodawcy
oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 3. powyżej, zostaje zawarta pomiędzy
Stronami Umowa.

3.     Klient
nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy.

4.     Prawa
i obowiązki Stron Umowy, jak i inne jej postanowienia określają postanowienia Regulaminu
oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

§ 5.

1.     Aplikacja
stanowi program komputerowy w rozumieniu Prawa autorskiego i jest objęte
ochroną przysługującą Usługodawcy z tytułu posiadanych przez niego praw
autorskich majątkowych.

2.     Z
chwilą zawarcia Umowy, Usługodawca udziela Klientowi, niewyłącznej i
nieodpłatnej licencji na korzystanie z Aplikacji, wyłącznie w celu korzystania
z Usług, na czas trwania Umowy.

3.     Licencja
upoważnia do korzystania z Aplikacji, bez prawa do udzielania sublicencji, na
następujących polach eksploatacji:

1)    wprowadzenie
do pamięci (w tym pamięci RAM) Urządzenia Mobilnego,

2)    utrwalenie
w pamięci Urządzenia Mobilnego oraz wyświetlanie w tym Urządzeniu Mobilnym,

3)     tymczasowe zwielokrotnienie w pamięci
Urządzenia Mobilnego, niezbędne do korzystania z Aplikacji,

4)    przystosowanie
Aplikacji niezbędne do korzystania z niej za pośrednictwem Urządzenia Mobilnego
(konfiguracja).

4.     Licencja
nie obejmuje uprawnienia do:

1)    badania
i testowania funkcjonowania Aplikacji w celu poznania jej idei i zasad
funkcjonowania;

2)    samodzielnej
modyfikacji kodu źródłowego Aplikacji;

3)    wyodrębnienia
części składowych Aplikacji, a także jakiegokolwiek ich modyfikowania,
dekompilacji i dezasemblacji oraz ich użytkowania lub używania w oderwaniu od
Aplikacji;

4)    udostępniania
Aplikacji osobom trzecim, w tym wynajmowaniem, wydzierżawianiem, użyczaniem lub
przekazywaniem, w szczególności w celu skopiowania kodu źródłowego Aplikacji;

5)    korzystania
z Aplikacji niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującym prawem.

§ 6.

W
przypadku, gdy Stroną Umowy jest konsument:

1)    w
zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy prawa konsumenckiego,
w tym przepisy ustawy o prawach konsumenta;

2)    przed
zawarciem Umowy Usługodawca udostępnia mu Regulamin, jak również wykonuje
obowiązki informacyjne określone przepisami ustawy o prawach konsumenta;

3)    nie
wiążą go te postanowienia Regulaminu:

a)     które stanowiłyby niedozwolone postanowienia
umowne w rozumieniu k.c. (art. 3851 – art. 3853 k.c.) czy
naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów
z udziałem konsumentów,

b)    które
zostałyby zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za
niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów.

 

Rozdział 2

Postanowienia ogólne dotyczące Umów

§ 7.

1.     Przedmiotem
Umowy jest świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz Klienta, tj.:

1)    udostępnienie
Konta i umożliwienie korzystania z niego z zastrzeżeniem możliwości zróżnicowania
zakresu dostępu do danych lub funkcjonalności Konta dla Klienta i Użytkownika;

2)    umożliwienie
wykonywania innych czynności związanych z korzystaniem z poszczególnych Usług –
w zakresie opisanym w Regulaminie.

2.     Usługi
zostały zaprojektowane w taki sposób, że Konto ma charakter podstawowy, tj.
umożliwia i jednocześnie warunkuje korzystanie z pozostałych Usług, co oznacza
w szczególności, że bez uprzedniej rejestracji Konta nie jest możliwe
korzystanie z pozostałych Usług.

3.     Świadczenie
Usługi korzystania z Konta rozpoczyna się z chwilą prawidłowego wypełnienia
formularza rejestracyjnego w Aplikacji, zakończonego między innymi akceptacją Regulaminu.

§ 8.

1.     Usługi
są realizowane przez Usługodawcę tak długo, jak długo aktywne jest Konto.

2.     Zainteresowany
skorzystaniem z Konta potencjalny Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się
z wymogami technicznymi, o których mowa w ust. 1. Zaakceptowanie Regulaminu
przez Użytkownika poczytuje się za złożenie przez niego oświadczenia o
zapoznaniu się z wymogami technicznymi i ich akceptacji.

3.     W
okresie obowiązywania Umowy Użytkownik jest zobowiązany do dostosowywania, o
ile zajdzie taka potrzeba, środowiska informatycznego, niezbędnego do
prawidłowego działania Usług, na swój koszt, do nowych wymogów technicznych i
instalowania wszelkich pakietów naprawczych oraz poprawek (ang. patchy) systemu
operacyjnego, zalecanych przez producenta tego systemu.

4.     Usługodawca
ma prawo wstrzymać się z realizacją Usług wobec Użytkownika do czasu wykonania
przez Niego obowiązków, o których mowa w ust. 3. Takie wstrzymanie stanowi
wykonanie uprawnienia Usługodawcy określone Umową.

§ 9.

W
przypadku braku dostępu do Konta, pozostałe Usługi będą również niedostępne.

§ 10.

Użytkownik
może zarządzać dostępem do Usług w okresie obowiązywania Umowy w sposób określony
w Załączniku nr 2 do Regulaminu, a w szczególności może zarządzać dostępem do
Usług poprzez Konto, w tym decydować o rozwiązaniu Umowy za wypowiedzeniem ze
skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, w tym poprzez funkcję „Usuń konto”.

§ 11.

Użytkownik
ma prawo usunąć Konto, a z momentem jego usunięcia również dochodzi do
rozwiązania Umowy.

§ 12.

1.    
O ile Strony zgodnie nie postanowiły inaczej,
Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.

2.    
Umowa może być rozwiązana w sposób i na
zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawnych, jak i w sposób
określony w Regulaminie.

3.    
Każda ze Stron ma prawo rozwiązać umowę za
wypowiedzeniem w przypadkach określonych w bezwzględnie obowiązujących
przepisach prawa oraz w przypadkach opisanych w Regulaminie.

4.    
Użytkownik mający status konsumenta ma prawo
rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie.

5.    
Usunięcie przez Użytkownika własnego profilu
jest jednoznaczne z rozwiązaniem przez niego Umowy za wypowiedzeniem ze
skutkiem natychmiastowym.

6.    
Cofnięcie akceptacji na postanowienia Umowy
przez Użytkownika jest równoznaczne z rozwiązaniem przez niego Umowy za
wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym.

7.    
Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę za
wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik narusza
postanowienia Regulaminu i mimo wezwania go do zaniechania naruszeń i
wyznaczenia w tym celu dodatkowego terminu, dalej dokonuje naruszeń.

8.    
Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę za
wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Usługodawca narusza
postanowienia Regulaminu i mimo wezwania go do zaniechania naruszeń i
wyznaczenia w tym celu dodatkowego terminu nie czyni tego.

§ 13.

Wszelkie
oświadczenia, w tym oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, Usługodawca ma prawo
doręczać na adres poczty elektronicznej Użytkownika wprowadzony przy
rejestracji Konta w Aplikacji. Użytkownik ma prawo zmienić adres na zasadach
określonych w Regulaminie poprzez wprowadzenie nowego adresu poczty
elektronicznej w zakładce „Konto” w Aplikacji, ale doręczenie dokonane przed tą
zmianą uważa się za skuteczne.

 

Rozdział 3

Konto

Oddział 1

Postanowienia ogólne

§ 14.

Jeden
Użytkownik może mieć więcej niż jedno Konto, jednak każdorazowo konto w
Aplikacji przypisane jest do konkretnego adresu e-mail, w związku z czym na
jeden adres e-mail może przypadać tylko jedno konto w Aplikacji.

§ 15.

1.     W celu
rejestracji Konta osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel wypełnia
obowiązkowe pola formularza rejestracyjnego w Aplikacji, wskazując przynajmniej
swój adres e-mail i hasło.

2.     Adresem,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wymaganym do rejestracji może być tylko adres
poczty elektronicznej, do którego Użytkownik ma dostęp.

3.     Adres poczty
elektronicznej jest powiązany z Kontem i stanowi konieczną formę identyfikacji.
Adres, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może być wykorzystywany do
bieżącej komunikacji z Użytkownikiem w zgodzie z obowiązującymi przepisami
prawa, w tym w zakresie realizacji Usług.

4.     Poza
określeniem loginu, Użytkownik samodzielnie definiuje indywidualne dla niego
hasło,

                                                                  
§ 16.

1.     Użytkownik
zobowiązany jest chronić swój login i hasło z należytą starannością, a w
szczególności nie może ujawniać hasła osobom trzecim.

2.     Użytkownik
ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ujawnienia ww.
danych autoryzacyjnych, jeśli ujawnienie było wynikiem działania lub
zaniechania Użytkownika.

§ 17.

Usługodawca nie ma dostępu do haseł
Użytkowników.

§ 18.

W
każdym czasie za pośrednictwem Konta Użytkownik może przeglądać, edytować i
usuwać swoje dane. Uruchamiając odpowiednią procedurę, Użytkownik może także
usunąć swój profil. Skutkiem usunięcia Konta jest jednak brak możliwości
Logowania, a tym samym brak możliwości korzystania z dostępnych Usług.

 

Oddział 2

Logowanie

§ 19.

Logowanie
do Aplikacji następuje przy użyciu przez Użytkownika loginu i hasła.

§ 20.

 

Ze
względów bezpieczeństwa:

1)    w
przypadku 3-krotnego niepoprawnego wpisania hasła dostęp do Konta zostanie
zablokowany;

2)    w
przypadku zagubienia hasła lub w sytuacji, gdy zachodzi obawa o jego
wykorzystanie przez osoby nieuprawnione, Użytkownik może zdefiniować nowe
hasło, korzystając z procedury „Zapomniałeś hasła?”, w ramach której na
wskazany przez Użytkownika e-mail przesłana zostanie wiadomość pozwalającą na
samodzielne zdefiniowanie hasła przez Użytkownika.

§ 21.

Hasła
powinny być zmieniane z odpowiednią częstotliwością, a Usługodawca jest
upoważniony do kierowania za pośrednictwem Aplikacji komunikatów
przypominających o konieczności zmiany hasła lub wzywających do zmiany hasła.

§ 22.

1.     Funkcjonalności
Konta i dostępne procedury opisuje Załącznik nr 2.

2.     W
związku z realizacją niektórych operacji w Koncie na adres poczty
elektronicznej Użytkownika mogą być wysyłane wiadomości. Część z nich ma
charakter wyłącznie informacyjny (potwierdzający), inne wymagają czynności po
stronie Użytkownika (aktywacji, potwierdzenia).

 

Oddział 3

Uprawnienia Usługodawcy

§ 23.

1.     Usługodawca
ma prawo zablokować dostęp do Konta w przypadku:

1)    rażącego
naruszania przez Użytkownika Regulaminu lub przepisów prawa dotyczących
wykorzystywania Konta;

2)    gdy
uzna, że dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika naraża na istotne ryzyko
bezpieczeństwo teleinformatyczne Usługodawcy lub zagraża interesowi innych
Użytkowników. Usługodawca ma prawo odebrać dostęp do Aplikacji poprzez
zablokowanie konta Użytkownika. Ponowne uzyskanie dostępu do Aplikacji może
nastąpić po ustaniu przyczyn, które spowodowały zablokowanie dostępu do Aplikacji;

3)    trzykrotnego
podania błędnego hasła.

2.     Zablokowanie
dostępu do Konta nie powoduje jego usunięcia.

§ 24.

1.     Usunięcie
profilu Użytkownika może nastąpić poprzez: wszczęcie procedury usuwania profilu
przez Usługodawcę, przy czym:

1)    w
ramach tej procedury na adres poczty elektronicznej Użytkownika wysyłana jest
odpowiednia informacja zawierająca link umożliwiający anulowanie wszczętej
procedury;

2)    w
efekcie tej procedury wszelkie dane identyfikujące Użytkownika zostaną zatarte
(zanonimizowane);

3)    prze
użytkownika, w ramach funkcjonalności aplikacji

 

Oddział 4

Postanowienia dodatkowe

§ 25.

1.    
W przypadku osób fizycznych, dla celów zarejestrowania
Konta zaleca się wskazanie adresu poczty elektronicznej nie będącej daną osobową
w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

2.    
Podając adres poczty elektronicznej i dokonując
jego zmiany, odpowiednio osoba fizyczna ubiegająca się o uzyskanie statusu
Użytkownika, a następnie Użytkownik, oświadcza, że:

1)     
ma prawo każdym takim adresem dysponować, w tym
ma prawo wykorzystać go w sposób określony w Regulaminie, w tym wyrażać zgody,
a także przyznawać Usługodawcy uprawnienia określone w treści Umowy i Regulaminie;

2)     
adres przez niego podany jest jego własnym
adresem lub adresem Klienta, z upoważnienia którego działa, i nie posługuje się
adresem osoby trzeciej;

3)     
w przypadku podania adresu poczty
elektronicznej stanowiącego jego daną osobową, ma świadomość celów i zakresu
przetwarzania tej danej przez Usługodawcę, a nadto oświadcza, że ma świadomość,
że:

a)   
cele te i zakres określa Regulamin;

b)   
wprawdzie podanie adresu poczty elektronicznej
jest dobrowolne, niemniej jednak z uwagi na założenia Konta,  jest ono niezbędne do korzystania z niego;

c)    
możliwe jest podanie takiego adres poczty
elektronicznej, który nie ma charakteru danej osobowej w rozumieniu przepisów o
ochronie danych osobowych;

d)   
Użytkownik poprzez Konto ma dostęp do podanych
w procesie rejestracji danych osobowych (profilu), a także możliwość ich
poprawiania stosownie do Regulaminu;

e)   
Użytkownik ma też prawo usunąć swój profil,
jednak oznacza to niemożność korzystania z Usług;

4)    podanie
ewentualnie wszelkich innych danych osobowych jest dobrowolne, a cele, dla
których, w przypadku ich podania, będą one przetwarzane przez Usługodawcę,
zostaną podane w ramach funkcjonalności (formularzy), za pomocą których Użytkownik
je wprowadzi, o ile takowe zostaną udostępnione w Aplikacji, zaś postanowienia
pkt 3 stosuje się odpowiednio.

5)    ma
świadomość tego, iż:

a)    podanie
adresu poczty elektronicznej w ramach procesu rejestracji Konta, i
wygenerowanie dla niego hasła, umożliwi osobie dysponującej tym adresem i
hasłem korzystanie z Usług stosownie do postanowień Regulaminu;

b)    ma
świadomość tego, iż tak długo, jak długo nie dokona za pomocą narzędzi
oferowanych mu przez Konta zmiany danego adresu, tak długo, osoba mająca dostęp
do niego i przypisanego mu hasła będzie mogła korzystać z Usług, nawet w sposób
nieuprawniony, bez jego wiedzy i woli; powyższe nie ogranicza możliwości
interwencji Usługodawcy w celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem;

4)    ma
świadomość tego, że hasło przypisane zgodnie do adresu poczty elektronicznej
podanego Usługodawcy w ramach procedury rejestracji Konta winno być utrzymywane
w przez niego w tajemnicy, pod rygorem dostępu do Usług osoby nieuprawnionej,
która obie dane autoryzacyjne pozna.

§ 26.

Osoba
fizyczna dążąca do uzyskania statusu Użytkownika, a następnie Użytkownik
powinni zapewnić dostępność adresu poczty elektronicznej podanego w ramach
procedury autoryzacji jako login, a w innym przypadku niemożliwe będzie lub
może być niemożliwe dokończenie procedury rejestracji, a także wykonanie innych
czynności, o których mowa w Regulaminie.

§ 27.

Na
podany adres poczty elektronicznej Usługodawca może wysyłać w okresie
obowiązywania Umowy:

1)    informacje
i komunikaty dotyczące Usług, w tym tzw. alerty dot. niektórych nowych lub
zmienionych funkcji,

2)    inne
informacje określone w postanowieniach Regulaminu,

  na co osoba fizyczna dążąca do uzyskania
statusu Użytkownika akceptując Regulaminu wyraża zgodę, oświadczając
jednocześnie, iż jest do tego uprawniona.

 

Rozdział 4

Sklep i Portfel

§ 28.

1.     W Sklepie
Usługodawca odpłatnie oferuje usługi lub produkty oferowane przez siebie i
partnerów.

2.     Usługodawca
obciąża Klienta opłatami za zamówione w Sklepie usługi lub produkty, o których
mowa w ust. 1, zgodnie z ustalonym cennikiem, który wskazuje ceny brutto oraz
inne opłaty i płatności powiązane z usługą lub produktem.

3.     Aktualny
cennik jest dostępny w PLN Klient akceptuje cennik w trakcie zawierania Umowy
oraz przy każdorazowym korzystaniu z usługi lub produktu i Klient jest
zobowiązany do rozliczenia wszystkich płatności powstałych w związku z
realizowaną usługą na rzecz wszystkich Użytkowników przypisanych do jego Konta
Administracyjnego lub w związku z zakupionym produktem.

4.     W przypadku
Ładowana, cena  jest ustalana na
podstawie stawki za 1 kWh zużytej energii elektrycznej w procesie Ładowania
oraz czasu Ładowania. Pomiar poboru energii, stanowiący podstawę do ustalenia
ceny  następuje za pomocą urządzeń
pomiarowych określających ilość przekazywanej energii elektrycznej do pojazdu
elektrycznego lub pojazdu hybrydowego w rozumieniu u.e.p.a. i oprogramowania
wykorzystywanego do przetwarzania tych danych pomiarowych, które są zainstalowane
w Stacji Ładowania. Pomiar ten może nie uwzględniać strat energii, do jakich
dochodzić może w trakcie trwania procesu Ładowania.

§ 29.

1.      W celu
dokonania płatności za usługę lub produkt oferowany w Sklepie Klient musi
posiadać dostępne i wystarczające środki pieniężne w Portfelu.

2.      Wpłaty
środków pieniężnych w celu zasilenia Portfela realizowane są wyłącznie za
pośrednictwem usługi Operatora Płatności dostępnej w Aplikacji. Wpłaty mogą być
dokonywane jedynie w pełnych złotych polskich. Usługodawca nie ponosi
odpowiedzialności za niedokładności, błędy graficzne dotyczące treści
informacji przekazywanych przez Operatora Płatności.

3.      Usługodawca
zastrzega sobie prawo do odrzucenia zasilenia Portfela w przypadku
uzasadnionego podejrzenia naruszenia obowiązujących przepisów prawa lub w
przypadku uznania wpłaty za potencjalnie naruszającą obowiązujące przepisy
prawa.

4.      W
przypadku, gdy do Portfela zostanie nieprawidłowo przypisana (np. w wyniku
omyłki Operatora Płatności) kwota pieniężna, Usługodawca ma prawo pomniejszyć
kwotę środków zapisanych w Portfelu o tę nieprawidłowo przypisaną kwotę, bez
zgody Klienta i Użytkownika. Jeżeli wartość środków wskazanych w Portfelu jest
niewystarczająca do skorygowania błędu, Klient zobowiązany jest do uiszczenia
na rachunek bankowy Usługodawcy, wskazany w wezwaniu do zapłaty, brakującej
kwoty w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania wezwania w
formie pisemnej (jak również za pomocą poczty elektronicznej). Usługodawca ma
prawo zablokować Konto do czasu uregulowania zadłużenia oraz wystąpić na drogę
sądową z roszczeniem o zapłatę.

§ 30.

Usługodawca
nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu środków na Portfel
wynikające z działań Operatora Płatności. Wszelkie roszczenia w tym zakresie Klient
powinien zgłosić do Operatora Płatności
.

§ 31.

Środki
uwidocznione w Portfelu nie są oprocentowane i Klientowi nie przysługuje z tego
tytułu roszczenie o zapłatę odsetek.

§ 32.

1.      Użytkownik
ma prawo w każdym czasie złożyć polecenie dokonania wypłaty środków pieniężnych
znajdujących się w Portfelu na Rachunek Bankowy Klienta. Usługodawca dokona
przelewu wskazanych środków pieniężnych w terminie do 7 Dni Roboczych,
liczonych od dnia następującego po dniu, w którym Usługodawca otrzymał
polecenie wypłaty. Usługodawca zastrzega możliwość opóźnienia lub wstrzymania
wypłaty środków z Portfela w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia
obowiązujących przepisów prawa, uznania wypłaty za potencjalnie naruszającą
obowiązujące przepisy prawa lub gdy transakcja wypłaty środków wymaga
wyjaśnienia oraz w innych przypadkach niezależnych od Usługodawcy, które mogą
wydłużyć proces wypłat.

2.      W
przypadku, gdy z Portfela na Rachunek Bankowy Klienta zostanie nieprawidłowo
wypłacona nienależna kwota pieniężna Usługodawca ma prawo tak nieprawidłowo
wypłaconą kwotę odliczyć z Portfela bez uzyskania jego zgody, jeżeli wartość
środków w Portfelu jest wystarczająca do skorygowania błędu. Jeżeli wartość
środków w Portfelu jest niewystarczająca do skorygowania błędu, Klient jest
zobowiązany do uiszczenia na rachunek bankowy Usługodawcy, wskazany w wezwaniu
do zapłaty, brakującej kwoty, w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia
otrzymania wezwania w formie pisemnej (w tym również za pomocą poczty
elektronicznej). Usługodawca ma prawo zablokować Konto do czasu uregulowania
zadłużenia oraz wystąpić na drogę sądową z roszczeniem o zapłatę.

 

Rozdział 5

Ochrona danych osobowych

§ 33.

1.     W ramach
oferowanych Usług gromadzone są następujące dane osobowe, pozyskane w wyniku
rejestracji Użytkowników:

1)    adres
e-mail, o ile jest daną osobową;

2)    imię,
nazwisko;

3)    numer
telefonu;

4)    miasto,
kod pocztowy, adres;

5)    numer
rejestracyjny pojazdu;

6)    numer identyfikacji
podatkowej NIP;

7)    dane
karty kredytowej (numer karty, miesiąc, rok i numer CVC)-u operatora płatności

2.     Oprócz
tego, w związku z korzystaniem z Usług, Usługodawca zbiera następujące dane:

1)    podczas
logowania:

a)     czy próba logowania jest udana/nieudana;

b)    identyfikator
Użytkownika;

c)      tzw. UserAgent, czyli zestaw informacji o
rodzaju i wersji przeglądarki i informacji o systemie operacyjnym urządzenia, z
których Użytkownik korzysta w momencie podjęcia próby zalogowania się do Aplikacji,
w tym rozróżnianie czy jest to urządzenie stacjonarne czy mobilne;

2)    przy
każdym zalogowaniu, wylogowaniu, a także przy odświeżaniu sesji:

a)      tzw.
User Agent (opisany jak wyżej);

b)      adres
IP.

3.     Usługodawca
jest administratorem danych osobowych wymienionych w ust. 1 i 2 i przetwarza je
w zgodzie z prawem, w tym wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w
jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

1)    przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania Usługi, której stroną jest Użytkownik jako osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed korzystaniem z Usługi;

2)    przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy jako
administratorze danych;

3)    osoba,
której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
jednym lub większej liczbie określonych celów, przy czym przetwarzanie na tej
podstawie odbywa się pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody od tej osoby,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności w celu e-mail
marketingu (adres e-mail) lub telemarketingu (numer telefonu);

4)    przetwarzanie
jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Usługodawcę jako administratora danych, w szczególności w
zakresie dochodzenia roszczeń lub marketingu bezpośredniego produktów własnych.

§ 34.

1.     W
związku z przetwarzaniem danych osobowych wymienionych w § 33 Usługodawca jako
administrator danych osobowych podaje pozostałe informacje, o których mowa w
przepisach o ochronie danych osobowych:

1)      dane
Usługodawcy jako administratora danych osobowych zostały wskazane w § 1 pkt 2;

2)      Usługodawca
nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO;

3)      dane osobowe
osób, o których mowa powyżej, mogą być przekazywane podmiotom trzecim, w
szczególności organom administracji publicznej, o ile będzie to wynikało z
przepisów obowiązującego prawa, a także podwykonawcom Usługodawcy realizującym
na jego rzecz:

a)    usługi
hostingowe dot. utrzymania Aplikacji lub innych Usług,

b)    usługi
pośrednictwa w sprzedaży i usługi marketingowe,

c)     obsługa
usługi Klienta,

d)    usługi
prawne i księgowe;

4)    nie
przewiduje się przekazywania danych do państw trzecich w rozumieniu przepisów RODO;

5)    dane
osobowe, o których mowa powyżej, będą przechowywane na podstawie wyżej
wskazanych podstaw prawnych i zgodnie z obowiązującymi u Usługodawcy politykami
retencji danych, jednak przez czas nie dłuższy niż 3 lat od ustania Umowy,
chyba że określone przepisy prawa wymagają lub dopuszczają przetwarzanie ponad 10-letni
okres;

6)    osobom,
których dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora danych
dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania; prośby te należy kierować na adres Usługodawcy;

7)    osobom,
których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych
niezgodnie z RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8)    w
oparciu o dane osobowe, o których wyżej mowa, Usługodawca nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w
rozumieniu RODO.

§ 35.

1.      Za
bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy
Usługodawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych
bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

2.      Względem
Użytkowników posiadających status konsumenta Usługodawca ponosi
odpowiedzialność na zasadach określonych przepisami o prawach konsumenta.

3.      Za
działania podwykonawców Usługodawca ponosi odpowiedzialność jak za własne
działania i zaniechania.

4.      W zakresie
nieobjętym ust. 2 i 3, o ile jest dopuszczalne w świetle obowiązujących
przepisów prawnych, z zastrzeżeniem zwłaszcza postanowień art. 473 § 2 k.c., ustawy
o prawach konsumenta, a także bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie
danych osobowych, wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za wszelkie skutki
związane z korzystaniem z Usług, w tym za szkody wynikłe z użytkowania lub
niemożności korzystania z nich, w szczególności zaś za szkody wynikłe z ich
niedostępności, utraty danych, błędów czy innych wad lub środowiska
hostingowego służącego do przechowywania danych w ramach Usług. Powyższe
wyłączenie odpowiedzialności obowiązuje także po zakończeniu świadczenia
Usługi.

5.      W
takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów
prawnych, wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady
Konta, niezależnie od charakteru tych wad.

6.       Dodatkowo wskazuje się, że Usługodawca nie
ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:

1)    podaniem
nieprawdziwych danych w procesie rejestracji, w tym wadliwego adresu e-mail lub
takiego, do którego Użytkownik nie ma dostępu;

2)    udostępnieniem
loginu lub hasła osobom innym niż Użytkownik, a także zachowaniem Użytkownika
mogącym doprowadzić do wyjawienia takich danych (o ile takie udostępnienie nie
nastąpiło z winy Usługodawcy);

3)    niewykonaniem
lub nienależytym wykonaniem operacji realizowanych za pośrednictwem Usług,
jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń
lub przerwaniem połączenia, z przyczyn niezależnych od Usługodawcy;

4)    korzystaniem
z produktów zakupionych w Sklepie lub nieprawidłowym korzystaniem z Usług przez
Użytkowników.

 

Rozdział 6

Odpowiedzialność Usługodawcy i Użytkownika

§ 36.

Z
zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu odnoszących się do obowiązków
Użytkownika i odpowiedzialności związanej z korzystaniem z Usług, wskazuje się,
że:

1)    Użytkowników
obowiązuje zakaz wprowadzania do Konta danych, których wprowadzenie byłoby
niezgodne z prawem lub naruszałoby prawa lub dobra osób trzecich;

2)    Usługodawca
ma prawo żądać usunięcia przez Użytkownika danych, o których mowa w pkt 1,
niezwłocznie po powzięciu wiadomości o ich bezprawnym charakterze, jak również
ma prawo wystąpić do Użytkownika z prośbą o wyjaśnienia dotyczące ww. danych.

§ 37.

1.     Przez
siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, o charakterze nadzwyczajnym,
któremu nie można zapobiec, nawet przy zachowaniu najwyższego stopnia
staranności. W szczególności takimi zdarzeniami w rozumieniu Regulaminu są:
powodzie, trzęsienia ziemi, wojny, strajki, okresy stanów nadzwyczajnych,
stanów zagrożenia epidemicznego i epidemii, zarządzenia władz, zmiany przepisów
prawa ograniczające lub uniemożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej
przez Usługodawcę w zakresie określonym Umową.

2.     Żadna
ze Stron nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
spowodowane siłą wyższą.

3.     Każda
ze Stron winna poinformować drugą stronę o okolicznościach siły wyższej,
niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o nich, a jeżeli z powodu siły wyższej
nie byłoby to możliwe, niezwłocznie po ustaniu tych okoliczności.

 

Rozdział 7

Reklamacje

§ 38.

Użytkownik
ma prawo składać reklamacje i skargi w sprawach dotyczących korzystania z
Usług.

§ 39.

Reklamacje
należy składać drogą elektroniczną na adres: info@plugbox.eu, drogą
listowną  na adresy i pod numerami
telefonów dostępnymi na stronie: Plugbox.eu

§ 40.

1.     Użytkownik
powinien określić zakres swoich oczekiwań związanych ze składaniem reklamacji.

2.     Reklamacja
powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, jego login, szczegółowy opis nieprawidłowości,
czas, w którym nieprawidłowość powstała, okres jej trwania oraz okoliczności, w
jakich się ujawniła, adres do korespondencji, adres mailowy lub numer telefonu,
pod którym można uzyskać kontakt z Użytkownikiem.

§ 41.

1.     Reklamacje
są rozpatrywane niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni
od dnia ich zgłoszenia w sposób wyżej podany.

2.     Użytkownik
otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji telefonicznie lub drogą
elektroniczną, chyba że ustalono z nim inny sposób udzielenia takiej informacji
lub gdy brakuje danych kontaktowych.

 

Rozdział 8

Postanowienia dotyczące konsumentów

§ 42.

W
zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do umów zawartych pomiędzy
Usługodawcą i Użytkownikiem będącym konsumentem zastosowanie mają
postanowienia ustawy o prawach konsumenta.

§ 43.

1.     Konsumentowi
przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14
dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia rozpoczęcia
świadczenia Usługi.

2.     Konsument
może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od
Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik
nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail:info@plugbox.eu
lub adres pocztowy Usługodawcy wskazany w § 1 pkt 3. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.     Usługodawca
ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na podany przez niego adres
poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od
umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.

4.     Prawo
odstąpienia od Umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, o
których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności do umowy o
świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

§ 44.

1.     Jeżeli
przedmiot Umowy ma wady fizyczne lub prawne, konsument ma prawo do złożenia
reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu przedmiotu Umowy.

2.     Zgłoszenie
reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający
nabycie reklamowanego przedmiotu Umowy. Reklamacja może być przesłana pocztą
elektroniczną na adres: info@plugbox.eu lub
pisemnie na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 1 pkt 2, z dopiskiem „Reklamacja”.

3.     Usługodawca
w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji
konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

§ 45.

Usługodawca
wskazuje, że:

1)    istnieje
możliwość skorzystania przez Użytkownika posiadającego status konsumenta z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w
szczególności:

a)    poprzez
dobrowolną mediację, prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji
Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały, gdzie:

        
rolę mediatora w sporze pomiędzy przedsiębiorcą
a konsumentem pełni pracownik tego inspektoratu, zachowując zasady
bezstronności i rzetelności, mając za zadanie m.in. zaproponować dostępne
sposoby rozwiązania sporu;

        
mediacja odbywa się z udziałem obu stron,
bezpośrednio w siedzibie ww. inspektoratu albo w siedzibie przedsiębiorcy

– przy
czym informacje o tym trybie i procedurze rozstrzygania sporów w tym trybie
znajdują się pod następującym adresem:
www.uokik.gov.pl, w
zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” lub na stronie www.
www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl;

b)      przed
stałymi polubownymi sądami konsumenckimi, działającymi przy wojewódzkich
inspektoratach Inspekcji Handlowej, w tym np. przed Stałym Polubownym Sądem
Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie, przy
czym informacje o tym trybie i procedurze rozstrzygania sporów w tym trybie
znajdują się pod następującym adresem: adresem:www.uokik.gov.pl, w zakładce
„Rozstrzyganie sporów konsumenckich” lub na stronie
www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl;

2)      konsument
może zwrócić się o pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów, przy czym:

a)     powiatowi rzecznicy konsumentów działają przy
starostwach powiatowych, a w przypadku miast na prawach powiatu – przy  urzędach miasta;

b)    zadaniem
rzeczników, o których mowa lit. a jest udzielania wsparcia merytorycznego, w
tym bezpłatnej pomocy prawnej, konsumentom;

c)     więcej
informacji znajduje się pod adresem:
www.uokik.gov.pl, w
zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” lub na stronie www.
www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl;

3)    konsument
może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR
(Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  

§ 46.

Usługodawca
nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia
2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 

Rozdział 9

Wymagania techniczne

§ 47.

Wymogi
techniczne niezbędne do korzystania z Usług lub z danej Usługi zostały
określone w Załączniku nr 2. Ich zmiana jest komunikowana Użytkownikom
stosownie do postanowień rozdziału 8 i 10.

§ 48.

 Usługodawca nie organizuje dostępu Użytkownika
do sieci Internet. Koszty tego dostępu ponosi Użytkownik.

 

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

§ 49.

W
sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 50.

1.
Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu w przypadku:

1)    dokonania
przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń
mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią Umowy
prawa i obowiązki Stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób
świadczenia Usługi albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone
obowiązki lub udzielające określonych uprawnień Stronom Umowy albo
nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub
innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich
spełnienia,

2)    zmiany
wymagań technicznych, w tym związanych z postępem technicznym lub
technologicznym, wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w
zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych
sieci Internet,

3)    siły
wyższej,

4)     zmian organizacyjnych lub przekształceń
prawnych Usługodawcy, w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo
prawne,

5)    zmiany
podmiotu świadczącego inną usługę, powiązaną z Usługami,

6)    podjęcia
decyzji przez Usługodawcę o wprowadzeniu określonych ograniczeń w zakresie
korzystania z niektórych Usług,

7)    wprowadzenia
zmian w ofercie Usługodawcy skutkującej ograniczeniem dostępności, zmianą
formuły lub likwidacją niektórych Usług.

8)    zmiany
nazwy Aplikacji, zmiany adresów stron internetowych czy adresów e-mail czy
numerów telefonów wskazanych w Regulaminie, nie stanowi jednak zmiany
Regulaminu ani Umowy i jest notyfikowana Użytkownikom w Aplikacji lub
e-mailowo.

3.     W
przypadku zmiany Regulaminu w okresie korzystania z Usługi, na warunkach
opisanych w ich treści lub w obowiązujących przepisach prawa, Usługodawca
informuje Użytkownika, w sposób przyjęty przez obowiązujące przepisy prawa, o
czym dalej, o zmianie Regulaminu i jego nowej wersji, umożliwiając zapoznanie
się z ich treścią, a także o tym, iż dalsze korzystanie z Usług, w tym z Konta,
jest jednoznaczne z akceptacją zmienionego Regulaminu.

4.     Zmiany
Konta obowiązują po upływie 14 dni od dnia poinformowania Użytkowników o
zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej i na stronie internetowej https://plugbox.eu/,
o ile Użytkownik po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią zmian w ten sposób,
nie wypowiedział Umowy do końca upływu tego 14-dniowego terminu. Termin
wypowiedzenia w tym przypadku wynosi miesiąc.

5.     W
odniesieniu do konsumentów:

1)    termin
wypowiedzenia, o którym mowa w pkt 4 powyżej, wynosi 30 dni jako względniejszy
dla konsumentów;

2)    stosownie
do art. 22 ustawy o prawach konsumenta zastrzega się, że informacje, o których
mowa w art. 12 ust. 1 tej ustawy stanowią integralną część Umowy zawieranej na
odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą być zmienione jedynie za
wyraźnym porozumieniem Stron.

§ 51.

W
zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy UPK,
Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

1)     wycofania Usług ze swojej oferty lub zmiany
jej charakteru; w takiej sytuacji Usługodawca dokonuje zmiany Regulaminu, umożliwiając
Użytkownikowi wypowiedzenie Umowy stosownie do postanowień Regulaminu, albo
dokonuje wypowiedzenia Umowy w trybie opisanym w Regulaminie;

2)    okresowego
zawieszenia świadczenia Usług w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych
lub aktualizacyjnych;

3)    wysyłania
na adres poczty elektronicznej Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych
i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług;

4)    odmowy
świadczenia Usług, jeśli Użytkownik poda błędny, fałszywy lub tymczasowy adres poczty
elektronicznej lub błędne fałszywe dane w formularzu rejestracyjnym lub w inny
sposób narusza postanowienia Regulaminu.

§ 52.

Z
zastrzeżeniem postanowień dotyczących konsumentów, określonych w rozdziale 8,
wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Klientami  dotyczące świadczenia Usług w pierwszej
kolejności rozstrzygane będą w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności
rozpoznawane będą przed sądem właściwym według siedziby Usługodawcy.

 

§ 53.

 Załączniki do Regulaminu stanowią jego
integralną część.

§ 54.

 Regulamin
wchodzi w życie z dniem 15.12.2023

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1.

WZÓR OŚWIADCZENIA KONSUMENTA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

……………………………………………

(miejscowość,
data)

………………………………………

(imię
i nazwisko konsumenta)

 

………………………………………

(adres
konsumenta)

 

PlugBox Europe spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością

ul. J.H. Dąbrowskiego 77

60-529 Poznań

 

 

OŚWIADCZENIE KONSUMENTA

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

 

 

Ja
niżej podpisana/y………………….……………niniejszym odstępuję od umowy o świadczenie
następującej usługi ……………………………………………………….……..…………………………………

zawartej
w dniu ……………………………………………………..…………………..…………………………

 

 

 

……………………………………………

(podpis
konsumenta)

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2.

Wymagania techniczne oraz instrukcja dla administratora i
użytkownika licencji

 

I.      
WYMAGANIA TECHNICZNE

1.     
Aby móc korzystać z Aplikacji Użytkownik musi posiadać:

a)     
dostęp do sieci Internet;

b)     
aktywne przez
cały okres korzystania z Usług konto
e-mail i możliwość odbierania wiadomości pocztą
elektroniczną;

c)      
właściwe oprogramowanie, w tym właściwą
przeglądarkę;

d)     
urządzenie mobilne z usługą geolokalizacji.

2.    
Pozostałe wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług są następujące:

a)  
w przypadku urządzeń z systemem operacyjnym
Android: wersja minimum 5.1+, zalecana
wersja 13+,

b)  
w przypadku urządzeń z
systemem operacyjnym iOS: wersja 9.0 lub późniejsza,

c)  
w przypadku urządzeń z
systemem operacyjnym Mac: wersja macOS 11.00 lub późniejsza oraz urządzenie z
Apple 1 M1 chip.

3.    
W związku ze zmianami technologicznymi może
dojść do zmiany ww. wymogów technicznych. W szczególności — dotychczasowe oprogramowanie
może zostać zastąpione wyższą wersją.

 

 

 

FUNKCJONALNOŚĆ

Scroll to Top