PlugBox

Carbon credits – czym są i jak działają? O kompensacji emisji dwutlenku węgla w kontekście elektromobilności. RED II/III.

W dzisiejszych czasach nie sposób ignorować rosnącego problemu związanego z emisją dwutlenku węgla (CO2) w sektorze transportu. W miarę wzrostu liczby pojazdów na drogach, takich jak samochody osobowe, ciężarowe czy autobusy, emisje gazów cieplarnianych stale rosną, przyczyniając się do pogłębiania problemu zmian klimatycznych. Jednakże, istnieją rozwiązania, które mogą pomóc w zwalczaniu tego zjawiska. Jednym z takich rozwiązań są Carbon Credits, czyli kredyty węglowe, które odgrywają kluczową rolę w promowaniu elektromobilności i przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2.

W niniejszym artykule zgłębimy zagadnienie emisji CO2 w kontekście transportu oraz przyjrzymy się bliżej temu, jak działają Carbon Credits i jak mogą być wykorzystane do promowania elektromobilności. Odkryjmy razem, jakie korzyści niosą za sobą te mechanizmy oraz jak mogą wpłynąć na rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, wzmacniając jednocześnie nasze działania na rzecz ochrony środowiska.

Spis treści:

  • Carbon Credits – czy są przyszłością zrównoważonej produkcji i transportu?
  • Jak działają carbon credits?
  • Carbon offset, a carbon credits – gdzie tkwi różnica?
  • Carbon credits i kompensacja śladu węglowego w 2024 roku – rzeczywistość
  • Kompensacja śladu węglowego w transporcie – co na to Unia Europejska?
  • Jako carbon credits wiążą się z przyszłością elektromobilności w Polsce i Europie?
  • Jak przygotować się na europejski zielony ład?

Sposób działania Carbon Credits jest dość interesujący. Jest to forma handlu – jednak nie realnym produktem, a.. gazami cieplarnianymi (GHG). Jednym ze sposobów zmniejszenia ekspozycji na ryzyko związane ze zmianami klimatu jest redukcja wielkości śladu węglowego organizacji. Jednak zazwyczaj nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie emisji gazów cieplarnianych powstałych w wyniku prowadzonej działalności. Odpowiedzią na to jest powstanie formy kompensacji śladu węglowego – czyli Cabron Credits.

Carbon Credits – czy są przyszłością zrównoważonej produkcji i transportu?

Carbon credits, czyli kredyty węglowe, stanowią innowacyjne narzędzie w walce ze zmianami klimatycznymi, a ich rola w kształtowaniu nowej ery transportu dopiero jest odkrywana. Mechanizm CC umożliwia firmom oraz krajom redukcję emisji gazów cieplarnianych. Możliwe jest to dzięki inwestycjom w projekty o niskim lub zerowym wpływie na środowisko. Dzięki carbon credits organizacje mogą skompensować swoje emisje poprzez finansowanie projektów redukujących emisje gdziekolwiek na świecie, co prowadzi do globalnej równowagi.

Jedną z kluczowych zalet carbon credits jest ich elastyczność oraz globalny zasięg. Firmy z sektorów o wysokim zużyciu energii, takich jak produkcja czy transport, mogą skutecznie obniżać swoje emisje. poprzez zakup tych kredytów, wspierając jednocześnie projekty zrównoważonego rozwoju na całym świecie. To nie tylko przyczynia się do redukcji globalnych emisji, ale także promuje inwestycje w nowoczesne technologie i praktyki, które mają pozytywny wpływ na środowisko.

Jednakże, skuteczność carbon credits zależy w dużej mierze od transparentności oraz wiarygodności projektów, które są nimi wspierane. Istnieje ryzyko greenwashingu, czyli wprowadzania w błąd konsumentów poprzez fałszywe lub przesadzone twierdzenia dotyczące zrównoważonego rozwoju. Dlatego kluczowym wyzwaniem dla przyszłości carbon credits jest zapewnienie rzetelnych mechanizmów certyfikacji oraz monitoringu projektów, aby zapewnić ich autentyczność oraz pozytywny wpływ na środowisko. Trudno więc odpowiedzieć na pytanie czy będą stałą częścią przyszłych inwestycji – z pewnością warto jednak poznać mechanizm ich działania.

Jak działają carbon credits?

Sposób działania carbon credits jest dość interesujący. Jest to forma handlu – jednak nie realnym produktem, a.. gazami cieplarnianymi (GHG).

Jednym ze sposobów zmniejszenia ekspozycji na ryzyko związane ze zmianami klimatu jest redukcja wielkości śladu węglowego organizacji. Jednak zazwyczaj nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie emisji gazów cieplarnianych powstałych w wyniku prowadzonej działalności. Takie emisje mogą zostać zneutralizowane poprzez redukcję emisji GHG w innym miejscu na świecie. Działanie to jest jak najbardziej uzasadnione, ponieważ emisje GHG (gazy cieplarniane) nie są ograniczone przez granice geograficzne.

W celu weryfikacji zmniejszenia emisji GHG w wyniku realizowanych projektów powstały standardy regulujące te kwestie, takie jak CDM (Clean Development Mechanism), JI (Joint Implementation), Gold Standard, VCS (Verified Carbon Standard), VER+ (TÜV SÜD standard), CAR (The Climate Action Reserve), CCBS (Climate, Community and Biodiversity Standard) oraz Plan Vivo.

CDM i JI są mechanizmami zdefiniowanymi w Protokole z Kioto i są wykorzystywane w systemach handlu emisjami. Pozostałe standardy służą wytworzeniu carbon credits, czyli zbywalnych certyfikatów potwierdzających redukcję 1 tony CO2e (ekwiwalentu dwutlenku węgla) w projektach redukcyjnych, które dodatkowo pozytywnie wpływają na społeczności lokalne, głównie w krajach południowych.

Carbon offset, a carbon credits – gdzie tkwi różnica?

Różnica między carbon offset a carbon credits tkwi głównie w ich funkcji i sposobie wykorzystania, chociaż często są używane zamiennie lub w połączeniu. Carbon offset (kompensacja emisji) odnosi się do działań podejmowanych w celu zrównoważenia lub skompensowania emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza dwutlenku węgla (CO2), które nie mogą być całkowicie wyeliminowane. Kompensacja emisji polega na inwestowaniu w projekty lub działania, które redukują emisje CO2 lub usuwają CO2 z atmosfery w innym miejscu lub poprzez inną działalność. Przykłady to zalesianie, modernizacja infrastruktury energetycznej, czy też wsparcie projektów energii odnawialnej. Carbon offsety są wykorzystywane do zrównoważenia emisji, które nie mogą być redukowane w danym miejscu lub przez daną działalność.

Natomiast carbon credits (kredyty węglowe) to jednostki potwierdzające redukcję emisji gazów cieplarnianych w ramach konkretnych projektów redukcyjnych. Każdy carbon credit reprezentuje redukcję emisji o wartości jednej tony CO2e (ekwiwalent dwutlenku węgla). Te certyfikaty są wydawane w wyniku realizacji projektów redukcji emisji, takich jak te wspierane przez standardy, o których wcześniej mówiliśmy (np. CDM, Gold Standard). Carbon credits są wykorzystywane w handlu emisjami, gdzie są kupowane i sprzedawane na rynku, umożliwiając firmom i organizacjom spełnienie ich zobowiązań dotyczących redukcji emisji. To narzędzie umożliwia firmom skuteczne zarządzanie swoimi emisjami, poprzez finansowe wsparcie projektów redukcyjnych, a jednocześnie zapewniając możliwość spełnienia wymogów regulacyjnych dotyczących ochrony środowiska.

Kompensacja śladu węglowego w 2024 roku – rzeczywistość

Carbon credits oraz kompensacja śladu węglowego odgrywają kluczową rolę w globalnych wysiłkach na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych i łagodzenia zmian klimatycznych. W tej rzeczywistości coraz większa liczba firm oraz organizacji jest zaangażowana w działania mające na celu kompensację swojego śladu węglowego poprzez inwestycje w projekty redukcji emisji CO2 oraz zakup carbon credits.

Jednakże, pomimo pozytywnego wpływu, który carbon credits mogą mieć na środowisko, istnieją także pewne możliwości oraz zagrożenia związane z ich wykorzystaniem. Z jednej strony, carbon credits umożliwiają firmom redukcję swojego śladu węglowego w sposób elastyczny i globalny, co sprzyja realizacji celów klimatycznych na całym świecie. Ponadto, poprzez wsparcie projektów zrównoważonego rozwoju, carbon credits mogą przynosić korzyści społecznościom lokalnym, poprawiając jakość życia oraz tworząc miejsca pracy. Z drugiej strony, istnieje ryzyko nadużyć oraz nieprzejrzystości w związku z rynkiem carbon credits. Niektóre projekty mogą być niewystarczająco skuteczne lub nawet prowadzić do zjawiska greenwashingu, gdzie firmy wykorzystują kompensację emisji jako sposób na ukrycie braku rzeczywistych działań na rzecz ochrony środowiska. Ponadto, istnieje również ryzyko spekulacji na rynku carbon credits, co może prowadzić do nieprzewidywalnych wahań cen oraz utraty wiarygodności tego mechanizmu.

Kompensacja śladu węglowego w transporcie – co na to Unia Europejska?

Unia Europejska przywiązuje dużą wagę do redukcji emisji gazów cieplarnianych w transporcie, co znajduje odzwierciedlenie w Dyrektywie RED (Renewable Energy Directive). Ta inicjatywa ma na celu promowanie zrównoważonych źródeł energii w transporcie, w tym biopaliw oraz elektryfikację floty pojazdów, aby ograniczyć uzależnienie od paliw kopalnych i zmniejszyć negatywny wpływ transportu na środowisko.

Implementacja Dyrektywy RED w Unii Europejskiej obejmuje szereg działań, w tym promowanie rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, zachęty finansowe dla producentów i użytkowników pojazdów o niskich emisjach oraz określenie standardów emisyjnych dla nowych pojazdów. Wspiera również rozwój technologii związanych z biopaliwami oraz rozbudowę sieci transportu publicznego.

Dyrektywa RED II/III w Polsce

Dyrektywa RED II/III stanowi istotny element nowej mobilności w Polsce, wprowadzając minimalne udziały energii ze źródeł odnawialnych w sektorze transportu. Jej implementacja ma potencjał przyspieszenia rozwoju infrastruktury dla pojazdów zeroemisyjnych, co podkreśla Stowarzyszenie PSPA. Niemniej jednak, część kluczowych przepisów Dyrektywy RED II została zaimplementowana tylko częściowo, mimo iż obowiązywała już od ponad pięciu lat. Termin transpozycji minął w czerwcu 2021 roku. Nowelizacja RED III zakłada, że państwa członkowskie powinny osiągnąć minimalny udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii na poziomie 42,5% do 2030 roku. W kierunku optymalizacji zmian, proponuje się uznawanie energii elektrycznej z OZE, dostarczanej do ładowania pojazdów elektrycznych, z wykorzystaniem współczynnika czterokrotności jej wartości energetycznej. Jest to istotne dla tworzenia systemu motywacyjnego dla operatorów stacji ładowania, co powinno przyspieszyć rozwój infrastruktury ładowania w Polsce. Wciąż istnieje jednak potrzeba przyspieszenia tempa rozbudowy tej infrastruktury, co może być wsparte przez wdrożenie mechanizmu carbon credits.

Jako carbon credits wiążą się z przyszłością elektromobilności w Polsce i Europie?

W kontekście RED II/III oraz inicjatyw zmierzających do redukcji emisji gazów cieplarnianych, carbon credits stanowią istotne narzędzie wspierające rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Poprzez zachęty finansowe dla operatorów stacji ładowania oraz inwestycje w projekty zrównoważonej mobilności, carbon credits mogą przyspieszyć proces adaptacji elektromobilności oraz ograniczyć negatywny wpływ transportu na środowisko. Wdrażanie mechanizmu carbon credits może sprzyjać tworzeniu atrakcyjnych warunków dla rozwoju rynku pojazdów elektrycznych, a także wspierać cele klimatyczne, przyczyniając się do redukcji emisji CO2 w sektorze transportu.

Scroll to Top